Your contact person

Dr. Franziska Pruin

Head of project management and controlling
+49 331 977-4522
franziska.pruin@up-transfer.de

Frank Oertel

Project management and controlling
+49 331 977-1356
frank.oertel@up-transfer.de

Fabian Kemnitz

Marketing/Communication, IT Services & Digital Events
Telefon +49 331 977-1581
fabian.kemnitz@up-transfer.de

                                            Dr. Ingo Orgzall

                                              Project management and controlling
                                             +49 331 977-4533
                                             ingo.orgzall@up-transfer.de

 

                                            Kathleen Becker

                                              Head of Partnerkreis Industrie und Wirtschaft
                                             +49 331 977-4601
                                             kathleen.becker@uni-potsdam.de